Отношението към болести в различни религии

Всяка религия има свое собствено отношение към живота. Навсякъде по света съществуват различни ритуали, включително и такива, свързани със случаи на болести или смърт. Религията, традициите и географското положение често определят отношението на различните хора към хигиената и болестите. Тук ще намерите кратко описание на някои гледни точки според различните вярвания.


Ислям

Ислямът учи последователите си, че мюсюлманинът трябва да е чист и неопетнен. Мюсюлманинът подържа хигиената си редовно, което значително намалява вероятността от пренасяне на бактерии. Мюсюлманите разчитат основно на съветите на лекари, но само ако лечението е „халал”. Лекар от мъжки пол може да лекува или преглежда жена, само ако е абсолютно необходимо, като в някои случаи друга жена трябва да присъства. Ислямът забранява евтаназията; Само господ може да определя кога един човек се появява на бял свят или умира. 

Юдаизъм

В юдаизма от голямо значение е посещението при пациентите. На това се гледа като на божа заповед. Евреите се молят в синагогата за благополучието на пациента. Те вярват, че лечението помага за възстановяването на здравето и духа, за да може човек да се върне към пълноценен живот. Приемът на лекарства се счита за дар от бога. Юдаизмът казва, че животът трябва да е възможно най-дълъг, поради което евтаназията не е разрешена.

Християнство

В християнството от хората се очаква да се грижат един за друг. Да се помага на слабите и болните е задължение на всеки християнин. Някои вярват, че болестите, болката или смъртта са знак от господ и че по този начин той иска да изпрати някакво послание. В християнството лекарят се възприема по позитивен начин, като пратеник на бога. Християните също вярват и в лечебната сила на „екзорсизма”, когато злото бива прогонвано от тялото с помощта на определен ритуал. Християнството казва, че не трябва да се месим в работата на господ, поради което евтаназията не е разрешена. 

Хиндуизъм

Индусите търсят причината за всичко, което се случва в кармата на човек. Така болестите са резултат от собственото поведение на човек и се считат за вид пречистване. Хиндуизмът уважава лекарствата, но има и много традиционни алтернативи за лечение, които се използват по-често. Пример за това е практикуването на йога. В хиндуизма евтаназията не се отхвърля категорично. Все пак има напътствия за водене на по-естествен начин на живот. 

Будизъм

Медитацията играе много важна роля в лечението на човек, изповядващ будизма. Будистите са отворени към лекарите, но предпочитат традиционната медицина за лечение. Злодеяния, извършени в предишен живот, биха могли да се отразят на кармата на будиста, така както и настоящия му живот може да има влияние върху следващия. Евтаназията не е забранена, но не е широко разпространена практика.

 


 

Училищни лекари

Училищните лекари и подпомагащият медицински персонал дълги години са били типичен елемент на здравните услуги в България. Дейността на училищните лекари се изразява в медицинско обслужване за оказване на неотложно необходима помощ на децата и учениците и медицинско обслужване до пристигането на специализиран екип на спешна медицинска помощ; промоция, профилактика и рехабилитация на здравето на децата и учениците; организиране и провеждане на дейности за предотвратяване на възникването и за ограничаване разпространението на заразни и паразитни заболявания; участие в подготовката, провеждането и контрола на различните форми на отдих, туризъм и спорт за децата и учениците; организиране и провеждане на програми за здравно образование, на специални програми за правилно хранене, предпазване от употреба на наркотични вещества, превенция срещу използването на тютюн и алкохол и за изграждане на сексуална култура.

Практиката на училищните лекари не е включена в държавния бюджет за 2008 г, с което тяхната дейност практически е прекратена, но се планира тя да бъде възобновена от есента на 2013 г. Имунизациите и профилактичните прегледи обаче ще продължат да се извършват от джипитата.

Народна медицина

През последните години традиционната медицина и прилагането на различни форми на билколечение добиват широка популярност в България. С напредването на съвременна медицина и фармация, хората все повече и повече се опитват да се върнат към лечение с помощта на народната медицина, опитвайки се по този начин да избегнат или намалят редовната употреба на „химия”. Разбира се, никой не отрича ползите от съвременната медицина, но има определени състояния, видове болка или болести, които биха могли да бъдат преодолени или подобрени с помощта на народната медицина. Например ако сме настинали, имаме високо кръвно или проблеми със съня, можем да се справим и сами, само с помощта на лечебните билки. В България има изключително разнообразие от лечебни треви и билки. Въпреки това,  приготвянето на отвари, настойки или мехлеми трябва да се прави само от професионалисти, които разполагат с достатъчно информация. Препоръчително е преди да започнете да използвате методите на народната медицина, да се консултирате със специалист.

 

School doctors

The school doctors and support medical personnel have been a typical element of the healthcare services in Bulgaria for many years. The activities of the school doctors are focused on providing emergency medical help to children and pupils prior to arrival of a specialized emergency medical unit; promotion, preventive care and rehabilitation of the health of children and pupils; organising and implementing activities for prevention and containment of the spreading of contagious and parasitic diseases; participation in the preparation, implementation and control of various forms of leisure activities, tourism and sports for children and pupils; organising and implementing programmes for health education, healthy nutrition, prevention of use of narcotics, alcohol, smoking as well as for forming an adequate sexual culture.

The practice of the school doctors was not included in the state budget in 2008 and their activities practically ceased, but they are planned to be renewed as of fall 2013. The immunizations and preventive check-ups, however, will continue to be performed by the general practicians (GPs).       

Traditional medicine

In the last few years the traditional medicine and various forms of herb treatment have gained a wide popularity in Bulgaria. With the advancement of the modern medicine and pharmacy people are more and more willing to turn back to the traditional medicine in an effort to avoid or reduce the daily consumption of chemistry-based substances. Of course, no one is denying the benefits of the modern medicine, but there are certain conditions, types of pain or diseases which could be overcome or improved with the help of the traditions medicine. For example a mild cold, high blood pressure or trouble sleeping could be fought with the help of herbs. In Bulgaria there is a wide variety of herbs which could have a medical application. However, the preparation of potions, infusions and ointments should be made only by professionals with sufficient information. It is advised that before you start using the methods of the traditional medicine, you make a consultation with a specialist.