Omgaan met ziektes in verschillende religies

In elke religie wordt anders aangekeken tegen het leven. Overal op aarde zijn er verschillende rituelen, ook als het gaat om ziektes of gevallen van sterfte. Geloofsovertuiging, traditie en geografische ligging bepalen veelal hoe verschillende mensen tegenover hygiëne en ziektes staan. Hieronder een korte samenvatting van enkele veelvoorkomende geloven.

Islam

De Islam leert dat een Moslim schoon en rein dient te zijn. Diverse keren per dag moet het lichaam gereinigd worden, waardoor de overdracht van bacteriën minder is. Moslims vertrouwen op een het advies van een arts, mits deze een behandeling voorschrijft welke “halal” is. Daarnaast mag een mannelijke arts alleen een vrouw behandelen of onderzoeken als dit echt nodig is, in sommige gevallen moet er dan wel een andere vrouw bij aanwezig zijn. De Islam verbied euthanasie, alleen God bepaald wanneer een persoon tot leven komt en sterft.

Jodendom

Binnen het Jodendom hecht men veel waarde aan het bezoeken van de zieken. Daarnaast is ook bidden in de Synagoge belangrijk onderdeel in het steunen van een zieke. Joden geloven dat genezing staat voor het herstellen van de gezondheid tussen lichaam en geest, zodat een persoon weer ten volle kan leven. Behandelingen en medicatie ziet men als een gave van God. In het Jodendom hecjt men grote waarde aan het leven, euthanasie is daarom niet toegestaan.

Christendom

In het Christendom moet je voor elkaar zorgen. Hulp aan zwakken en zieken is daarom een belangrijk gebod. Sommige christenen geloven dat ziekte, pijn of de dood tekenen zijn van God; hij wil je iets duidelijk maken. Binnen het Christendom wordt een arts als iets positiefs gezien, als door God gegeven. Christenen geloven ook in innerlijke genezing door ‘exorcisme’, waarbij het kwade uit het lichaam wordt verwijderd middels een ritueel. Het Christendom stelt dat men niet mag ingrijpen bij de bedoelingen van God, euthanasie is daarom niet toegestaan.

Hindoeïsme

Hindoes zoeken de oorzaak van alles wat hen gebeurt eerst in hun eigen karma. Ziekte is het gevolg van eigen gedrag en wordt beschouwd als een soort reiniging. Het Hindoeïsme respecteert geneeskunde, toch wordt vaak gezocht naar een traditionele manier om ziekte te genezen. Vaak betekent dit gebedsgenezing en het wassen met speciale kruiden. Een ander voorbeeld is het beoefenen van yoga. Euthanasie wordt binnen het Hindoeïsme niet expliciet afgewezen, maar er zijn wel richtlijnen om het natuurlijke leven te eren.

Boeddhisme

Binnen het Boeddhisme stelt men dat de mens zichzelf ziek maakt door zich te hechten aan idealen, personen en dingen. Hierdoor voelt een persoon zich ongelukkig. Meditatie speelt een belangrijke rol in het genezingsproces van een Boeddhist. Zij staan wel open voor een arts, maar zullen ook diverse traditionele oplossingen zoeken. Verkeerde handelingen in een vorig leven kunnen ook invloed hebben op het karma van een Boeddhist. De acties in het huidige leven van een Boeddhist kunnen invloed hebben op zijn of haar volgend leven, daarom grijpt men zo min mogelijk in tijdens het sterfproces en is euthanasie vrijwel geen optie.


 

Hoe gaat dat in Nederland?

Gezondheidszorg in Nederland

Iets specifieks voor Nederland is het thuis bevallen. Vrouwen kunnen zelf kiezen waar ze bevallen, thuis of in het ziekenhuis. Maar liefst 70% van de toekomstige ouders heeft liever een thuisbevalling, door medische complicatie is dit echter niet altijd mogelijk. Uiteindelijk bevalt zo’n 35% van alle vrouwen thuis.

In Nederland worden alle kinderen van 0 tot 4 intensief gevolgd door het consultatiebureau. Een consultatiebureau monitort de ontwikkeling van kinderen en verstrekt verschillende vaccinaties. Deze typisch Nederlandse instelling is begin 20e eeuw ontstaan vanuit de gedachte om moeder en kind te beschermen tegen ziektes.

Het gebruik van antibiotica is in Nederland het laagst van heel Europa. Gemiddeld 1% van de bevolking gebruikt een antibioticum. Uit onderzoek blijkt het gebruik onder vrouwen hoger is, dit omdat het wordt ingezet als middel tegen blaasontsteking. Dokters zijn terughoudend met antibioticum omdat er snel resistentie optreedt. In ernstige gevallen heeft het middel dan geen werking meer. Bovendien is gebleken dat bij virussen zoals griep antibiotica helemaal geen werking heeft.

In Nederland kun je als patiënt niet naar het ziekenhuis zonder doorverwijzing van de huisarts. De huisarts fungeert als poortwachter en beoordeelt klachten naar ernst. Alleen serieuze gevallen worden doorgestuurd naar het ziekenhuis. Op de poliklinieken krijgen specialisten zodoende specifieke gevallen en kan er efficiënt worden gewerkt.

 

How the Dutch do it

Healthcare in Holland

Something specific for the Netherlands is home birth. Women can choose whether they give birth at home or in the hospital. As many as 70% of the parents prefer a home birth, but due to medical complications this is not always possible. Eventually, about 35% of all women give birth at home.

In the Netherlands, all children aged from  0 to 4 are closely monitored by a children healthcenter. This center monitors children's development and provides various vaccinations. This typical Dutch regulation from the early 20th century originated from the idea to protect mother and child against diseases.

The use of antibiotics in the Netherlands is the lowest in Europe. An average of 1% of the population uses an antibiotic. Research shows that use among women is higher, because it is used as a remedy for cystitis. Doctors are reluctant to prescribe antibiotic because resistance occurs quickly. In severe cases the antibiotic becomes useless. Furthermore, it appears that for viruses like flu antibiotics has no effect.

In the Netherlands you cannot go to the hospital without referral from the GP. The GP acts as a gatekeeper and assesses the severity of the complaints. Only serious cases are sent to the hospital. This way specialists deal with specific cases and work can be done efficiently.